Opći uvjeti organizacije putovanja Pražen putovanja d.o.o.


OSNOVNE UPUTE

Opći uvjeti putovanja, sastavni su dio svakog Ugovora kojega zaključuju turistička agencija „PRAŽEN PUTOVANJA” d.o.o. (u daljnjem tekstu: turistička agencija/organizator) i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja).
Turistička agencija će realizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat,
nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, epidemiološke situacije, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

 1. PRIJAVE I UPLATE
  Prijave za putovanje vrše se putem telefona ili eletroničke pošte, odnosno drugih sredstava daljinske komunikacije navedenih u programu putovanja, kao i kod ovlaštenih Subagenata. Organizator odnosno ovlašteni Subagent pružit će prije sklapanja Ugovora, putniku sve odgovarajuće i relevantne informacije na jasan i razumljiv način, u pisanom obliku i na hrvatskom jeziku kad je god to moguće. Tako pružene informacije čine sastavni dio Ugovora o organiziranju putovanja i ne mogu se mijenjati, osim ako se ugovorne strane o tome drukčije suglase. Prije zaključenja Ugovora, Ugovaratelj/Putnik dostavlja Organizatoru sve podatke o Putniku/Putnicima i dokumente potrebne za realizaciju Ugovora. Pri sklapanju Ugovora o organiziranju putovanja ili u roku od 3 dana od dana sklapanja Ugovora, Pražen putovanja d.o.o. će Ugovaratelju/Putniku dati primjerak Ugovora ili potvrdu o tom Ugovoru u papirnatom obliku ili na drugom trajnom nosaču podataka. Ugovor se smatra sklopljenim nakon što su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima Ugovora, što se potvrđuje vlastoručnim potpisom Ugovaratelja/Putnika i djelatnika Organizatora (ili ovlaštenog Subagenta). Putnik odgovara za ispravnost i valjanost podataka, odnosno dokumentacije koju je dostavio Organizatoru, te prihvaća ugovorne obveze, kao i eventualne posljedice koje mogu nastati na temelju zakona. Ukoliko posebno Ugovorom o zaključenom aranžmanu ili ugovorom o poslovnoj suradnji nije definirano, Ugovaratelj turističkog aranžmana prilikom prijave uplaćuje najmanje 30% ukupne cijene aranžmana, a razliku podmiruje najkasnije 30 dana prije početka korištenja aranžmana. Kad se radi o „rezervaciji na upit“ Ugovaratelj/Putnik je dužan uplatiti iznos od min. 300 kn na ime predujma koji je nepovratan u slučaju odustajanja od programa za koji je tražio rezervaciju. Organizator nije dužan obaviti rezervaciju prije uplate definiranog predujma, osim u slučaju kada potencijalni Putnik samo prikuplja ponudu, odnosno ukoliko se ne obavlja rezervacija.
 2. SADRŽAJ I CIJENA PUTOVANJA
  Sadržaj putovanja uključuje sve što je turistička agencija navela u programu putovanja.
  Posebne usluge su sve one usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja, pa ih samim time putnik plaća zasebno. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i naplaćuju se kao dodatak na utvrđenu cijenu putovanja.
  Fakultativne ili posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, plaćaju se direktno turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije i to u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene u kunama i to prodajnom tečaju valute zemlje u koju se putuje, a po tečaju poslovne banke organizatora putovanja. Turistička agencija zadržava pravo promjene objavljene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene u tečaju ugovorene valute, povećanja cijene troškova prijevoza, uključujući i povećanje cijene goriva, povećanja pristojbi za određene usluge (zračne i ostale luke), pod uvjetom da ta ista povećanja utječu na cijenu putovanja, a da se za njih kod izrade cijene nije moglo znati odnosno pretpostaviti. Turistička agencija ostvaruje pravo na povećanje cijene programa i to nakasnije 20 dana prije zakazanog početka putovanja. Ukoliko se cijena paket aranžmana povećava za 10%, nije potrebna suglasnost putnika (povećanje se odnosi na sve dijelove uplate). U slučaju povećanja cijene paket aranžmana za više od 10%, potrebna je suglasnost putnika. U tom slučaju putnik ima pravo na raskid ugovora bez obveze na naknadu štete prema turističkoj agenciji.
 3. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
  Smještajni kapaciteti koje turistička agencija nudi u svojim programima, opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, kao i druge usluge u ponudi hotela ili apartmana, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, pa su samim time standardi smještaja, kao i pružene usluge, različiti i nisu međusobno usporedivi. Turistička agencija ne preuzima odgovornost za usmene ili pismene informacije koje putnik dobije na bilo koji način, a, koje nisu u skladu s opisanim uslugama koje su kao takve navedene u samom programu.
 4. PROMJENA PROGRAMA
  Turistička agencija ima pravo promjeniti program, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi pod točkom 1. ovih Uvjeta). Ugovoreni smještaj je moguće zamijeniti i to samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret turističke agencije. Ukoliko turistička agencija prije početka putovanja učini značajne promjene u bitnim sastojcima putovanja
  (program, smještaj, cijena i sl.), dužna je bez odgađanja o tome hitno obavijestiti putnika i ponuditi mu izmjenjeni ugovor. Putnik može u roku od 3 radna dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti turističke agencije, izmjenjeni ugovor prihvatiti ili odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja putnika na ponudu, turistička agencija se obvezuje i to u roku od 7 radnih dana, putniku vratiti uplaćeni dio cijene. Ukoliko putnik prihvati ponuđeni izmjenjeni ugovor, zamjensko putovanje se smatra novim ugovorom o putovanju, a putnik se po toj osnovi odriče svih svojih potraživanja prema turističkoj agenciji, a s osnova prvotnog ugovora. Ukoliko turistička agencija nakon početka putovanja nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, a sve iz razloga izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, može u dogovoru s putnikom i uz njegovu suglasnost, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u odnosu na sklopljeni ugovor, s time da se putnik u tom slučaju odriče prava na potraživanje naknade štete po osnovi potraživanja koja bi mogla nastati s osnova međusobno ugovorenih i izmjenjenih dijelova programa, odnosno izmjenjenog dijela putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.
 5. PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE NA OTKAZ
  Turistička agencija može otkazati putovanje u potpunosti ili djelomično, ukoliko prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se kao takve ne mogu izbjeći niti otkloniti, a čiji nastup bi u vrijeme objave i prodaje programa, turističkoj agenciji bio opravdan razlog da se program ne objavi, odnosno da se za navedeno putovanje ne primaju prijave.
  Turistička agencija također može otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodno potreban broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja, turistička agencija je dužna navesti minimalno potreban broj putnika, da bi uopće došlo do realizacije putovanja. Turistička agencija preuzima obvezu obavijestiti putnike o otkazu putovanja i to najmanje:
  – 5 dana prije početka paket aranžmana,
  – 32 sata prije početka izleta,
  te im po osnovi otkaza putovanja, vratiti cjelokupno uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava potraživanja eventualne naknade štete od strane putničke agencije.
 6. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA
  Ukoliko putovanje otkazuje putnik, ono mora biti iskazano prema turističkoj agenciji u pismenom obliku. Datum zaprimanja pismenog otkaza putovanja od strane putnika, predstavlja osnov za obračun otkaznih troškova.
  Za paket aranžmane, obračun troškova odustajanja od putovanja, vršiti će se prema slijedećoj tabeli:
  – za otkaz do 30 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn,
  – za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje iznos od 25% cijene aranžmana,
  – za otkaz od 21 do 15 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 40% cijene aranžmana,
  – za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 80% cijene aranžmana,
  – za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 100% cijene aranžmana.
  Prilikom otkazivanja izleta do 48 sati prije njegova početka, turistička agencija naplaćuje 10% cijene izleta, a u kraćem roku 100% iznosa cijene izleta.
  Ukoliko se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje nakon njegova početka, turistička agencija će zadržati cjelokupno naplaćeni iznos putovanja.
  Kada su stvarno nastali troškovi ili u slučajevima kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih u navedenoj ljestvici iz stavka 2. ove točke, turistička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene koje se odnose na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene putovanja. Ako putnik koji otkazuje putovanje, nađe novog korisnika iste rezervacije, turistička agencija će za troškove uzrokovane zamjenom zaračunati do 5% od vrijednosti putovanja. Kod otkazivanja svih oblika putovanja, ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, a ni drugih putnih isprava.
 7. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE
  Turistička agencija je dužna:
  – brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga i to pažnjom dobrog stručnjaka, te se brinuti o pravima i interesima putnika suglasno pravilima struke i običajima u turizmu,
  – putniku pružiti sve navedene usluge,
  – upoznati putnika sa izvorima informacija u zemlji u koju putuje, kao i sa stupnjem rizičnosti putovanja u
  izabranu zemlju,
  – voditi knjigu žalbi u svakoj svojoj poslovnici sukladno važećim zakonskim propisima.
  Turistička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršavanja usluga koje su prouzročene uslijed više sile ( točka 1. ovih Uvjeta ), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim zakonskim priopisima i međunarodnim konvencijama. U svakom od navedenog slučaja, putnik podmiruje sve dodatne troškove.
 8. OBVEZE PUTNIKA
  Putnik je dužan:
  – posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, turistička agencija može i to na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju, s time da turistička agencija ne jamči i samo izdavanje vize,
  – cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju potrebe, putnik je dužan priložiti liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju turističku agenciju, te se prema putniku obračunavaju otkazni troškovi sukladno točki 6. ovih općih uvjeta,
  – poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i onih država kroz koje putnik putuje ili boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima, te u cijelosti surađivati s izvršiteljima navedenih usluga i to u dobroj namjeri,
  – pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije,
  – prilikom polaska na putovanje, turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije predočiti dokumenat o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana, izletničku karti ili slično ).
  U slučaju nepoštivanja bilo koje od navedenih obveza, putnik u cijelosti odgovara turističkoj agenciji za naknadu štete.
 9. PRTLJAGA
  Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zračni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada (20 kg) osobne prtljage. Putnik je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima, koje je kao takve unio u autobus i kod svakog napuštanja autobusa, te iste stvari ponijeti sa sobom. Turistička agencija i prijevoznik ne odgovaraju putniku za gubitak ili oštečenje takvih stvari. Turistička agencija nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (putniku se svakako savjetuje najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno o činjenici gdje su oštećenja ili gubitak prtljage nastali.
 10. OSIGURANJE
  Da biste izbjegli troškove u slučaju otkaza putovanja savjetujemo vam sklapanje osiguranja od rizika otkaza putovanja. Premije su različite obzirom koje Osiguranje izaberete. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza premda putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja. Naše cijene uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, ali ne uključuju osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao niti osiguranje od rizika otkaza putovanja. Stoga preporučujemo da pri uplati aranžmana uplatite i navedena osiguranja. U slučaju da to zahtijevate, osiguranje možete ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili preko Turističke agencije, pri čemu Turistička agencija djeluje samo kao posrednik. Neovisno od toga u kojem osiguravajućem društvu kupujete osiguranje, bilo preko Turističke agencije ili izravno od osiguravatelja, preporučuje se da pozorno proučite uvjete osiguranja prije kupnje. Tako ćete znati koji su rizici i u kojem obimu pokriveni osiguranjem te se ponašati, u slučaju da nastane osigurani slučaj, sukladno s uvjetima osiguranja radi ostvarivanja svojih prava. Organizator putovanja je dužan Ugovaratelju putovanja ponuditi putno zdravstveno osiguranje za inozemstvo (uz nadoplatu, ako nije uključeno u cijenu Paket aranžmana) prema uvjetima objavljenim od strane Osiguratelja, kada Osiguratelj pod uvjetima definiranim Ugovorom o osiguranju, nadoknađuje Putniku iznos kojeg je Agencija naplatila. Kod putnog zdravstvenog osiguranja, isključuje se odgovornosz Osiguratelja za pokriće bolničkih troškova kod posljedica prekomjernog uživanja alkohola, uživanja opojnih droga te kroničnih bolesti. Organizator putovanja je dužan posredovati u smislu naknade štete preko Osiguratelja, dok je isključivo diskrecijsko pravo Osiguratelja priznati ili otkloniti pravo na naknadu štete, a u zavisnosti od utvrđenih okolnosti.
 11. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
  Ako putnik prilikom ugovaranja putovanja, nije ugovorio sobu ili apartman sa posebnim odlikama, obvezuje se prihvatiti bilo koju službeno registriranu sobu ili apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisan u programu putovanja i cjeniku. Ukoliko je to moguće, turistička agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev putnika za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
 12. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
  Ako su usluge od strane turističke agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pismeni prigovor. Svaki putnik–nositelj ugovora o putovanju, ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge.
  Svaki prigovor putnika se podnosi zasebno, budući da turistička agencija neće rješavati postupak grupnih prigovora.
  Postupak u svezi s prigovorom:
  – odmah, na samom mjestu pružanja usluge, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja ili predstavnika turističke agencije, a ukoliko istoga nema, onda se reklamacija predaje izvršitelju usluge. Pri tome je putnik dužan surađivati sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije, kao i sa samim izvršiteljem usluge i to u dobroj vjeri, a sve sa ciljem otklanjanja uzročnika prigovora. Ukoliko putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje u cijelosti odgovara uplaćenoj usluzi, turistička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, niti je u obvezi o istoj se očitovati,
  – ukoliko uzrok prigovora ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik se obvezuje zajedno sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije ili izvršiteljem usluge o tome sastaviti pismenu potvrdu, te po jedan potpisani primjerak od strane svake osobe, zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe same turističke agencije,
  – najkasnije u roku od 8 dana po povratku sa putovanja, putnik predaje pisani prigovor na adresu turističke agencije. Turistička agencija će uzeti u postupak samo one prigovore koji su potpuno dokumentirani, dostavljeni u ostavljenom roku i potpisani od strane ovlaštenih osoba iz prethodnog stavka ove točke, sa svim eventualno potrebnim prilozima (računi za dodatne troškove i sl.),
  – turistička agencija će se pismeno očitovati na tako zaprimljen pismeni prigovor putnika i to u roku od 15 dana, računajući od dana primitka istog. Pri tome će turistička agencija rješavati samo one prigovore, čiji se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge,
  – za vrijeme dok se turistička agencija u zadanom roku od 15 dana ne očituje prema putniku, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe u rješavanju nastale situacije, kao što su: arbitraža UHPE ili druge institucije, davanja informacija u medije i slično.
  Turistička agencija i putnik su suglasni, da će svaki eventualno nastali spor, pokušati riješiti mirnim putem, dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu turističke agencije. Mjerodavno prava prilikom rješavanja prigovora je hrvatsko pravo.
 13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
  Sukladno Odredbi EU o zaštiti podataka 2016/679, Pražen putovanja d.o.o. će poštovati sve stavke Odredbe u smislu načina prikupljanja, pohrane i obrade podataka o putnicima, i korištenje istih u svom poslovanju. Podatke koje posjeduje, Agencija neće proslijeđivati trećim osobama ili iznositi u treće zemlje, osim u slučaju potrebe Agencije za realizacijom ugovornih usluga (npr. prijevoznik, avio kompanije, objekti smještaja, osiguravajuće kuće…) za koje ovi podaci predstavljaju nužan preduvjet. Prilikom ugovaranja putovanja, putnik daje svoju privolu da se njegovi podaci koriste za potrebe organizacije i realizacije putovanja. U slučaju da je Putnik maloljetna osoba, istu Privolu daje njegov zakonski zastupnik, roditelj, staratelj, koji je nositelj (potpisnik) Ugovora.
 14. OSIGURANJE JAMČEVINE
  Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti (NN 08/96) Pražen putovanja d.o.o. potvrđuje da kod Euroherc osiguranje d.d. ima uplaćeno Osiguranje jamčevine za turističke paket aranžmane, a koje se primjenjuje u slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja. Ako se dogodi navedeni slučaj, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja EUROHERC osiguranje d.d., te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.
 15. ZAVRŠNE ODREDBE
  Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora o putovanju koji putnik sklapa sa turističkom agencijom PRAŽEN PUTOVANJA d.o.o., odnosno agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine aranžmane. Svaka moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem ugovora o putovanju, ugovaratelj putovanja u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete organizacije putovanja.

U Šibeniku, 10. studenog, 2010. godine.